uspešni projekti

Interreg Mediteran – projekt Local4Green (Local Policies for Green Energy)

Cilj projekta je podpora lokalnim skupnostim pri pripravi in uveljavitvi inovativnih lokalnih fiskalnih politik, usmerjenih v promocijo rabe obnovljivih virov energije (OVE) v javnem in zasebnem sektorju. Oblikovane so bile specifične usmeritve lokalne fiskalne politike za spodbujanje OVE z namenom njihove vključitve v lokalne strategije in načrte. Rezultati so nato bili redno spremljani in ovrednoteni z namenom priprave niza rešitev, uporabnega za širši krog uporabnikov v posamezni državi ali regiji.

Interreg cross-border SI-HR – projekt Vezi narave

Projekt predstavlja izziv ohranjanja in obnove biotske raznolikosti za prihodnje generacije in ozaveščanje o vlogi, ki jo ima narava za dobrobit ljudi. Cilj projekta je zagotoviti trajnost ohranjanja in obnove tarčnih vrst na Natura 2000 območjih ter celostna ureditev sprejemnega izobraževalno informacijskega centra in interaktivne vsebine za izobraževanje.

Interreg Europe – projekt InnoCom (INNOVATING COMMUNICATION TARGETED TO SMEs)

Projekt je namenjen razvoju podjetništva v občinah preko izmenjave dobrih praks na področju institucionalnega komuniciranja z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji (MSP). Partnerstvo v projektu združuje občinske in regionalne oblasti, odgovorne za politike v zvezi s podjetništvom. V okviru projekta je tako v prvi vrsti predvidena izmenjava dobrih praks in pristopov med različnimi projektnimi partnerji. Cilj projekta je tako doseči izboljšanje komuniciranja institucij ter vsem podjetjem zagotoviti enake pogoje pri dostopanju do različnih kanalov financiranja. Bistvo projekta je, da se na podlagi praks in izkušenj, pridobljenih v okviru projekta, izboljša pogoje za delovanje MSP.

Interreg Mediteran – projekt Spiderwebs

Glavni namen projekta je testiranje elektro-mobilnosti z namenom zmanjševanja vpliva mobilnosti na podnebne spremembe ter z njimi povezana tveganja. Občina je pridobila financiranje za postajališča za e-kolesa ter nabavo e-koles.

Interreg Alpine Space – projekt Fostering the Emergence of Hydrogen Mobility in the Alpine Region; Green Hydrogen Mobility for Alpine Region Transportation (H2MA)

Cilj projekta je opredeliti skupne potrebe in potrebe posameznih držav v makroregiji Območje Alp v zvezi z mobilnostjo na vodik (cestni promet in mestni javni vozni parki) ter predlagati napredek teritorialne politike za podporo, dopolnitev in sinergijo s prihajajočim vodikom na nacionalni ravni in v EU. strategije. V ta namen projekt vključuje zbiranje in analizo podatkov, krepitev zmogljivosti, izmenjavo in kartiranje politik in dobrih praks ter dejavnosti razvoja virov, da bo opredelil potrebe regionalne politike, predlagal usmeritve in rešitve v zvezi z mobilnostjo na vodik in krepitev zmogljivosti za načrtovanje infrastrukture vodikove mobilnosti (omrežja HRS, distribucija in shranjevanje vodika). Občine dobijo vso potrebno znanje o vozilih na vodik in novih rešitvah s tem v zvezi.

Interreg Europe – Aquares (Izboljšanje politik na področju ponovne uporabe vode za učinkovito rabo virov v evropskih regijah)

Cilj projekta je razvoj politik na področju ponovne uporabe vode v evropskih regijah, ki želijo svojo skrb posvečati učinkoviti rabi virov. Namen je izboljšati izvajanje teritorialnih politik, in sicer z artikulacijo procesa integracije ponovne uporabe vode v teritorialne razvojne načrte, z namenom spodbujanja učinkovite rabe in upravljanja voda v regijah EU ter s tem podpiranja trajnostnega razvoja. Občina je skupaj s partnerji načrtovala in podpirala uporabo neizkoriščenih sivih vodnih virov. Identificirali in integrirali so tehnike in postopke za ponovno uporabo vode ter sprejemali potrebne standarde za kakovost vode s pomočjo izmenjav prakse in izkušenj med regijami in akterji, ki so pomembni za ponovno uporabo vode in učinkovitejše izkoriščanje vode, s čimer se bodo izkušnje prenesle v regionalne politike in akcijske načrte.

Interreg Adrion – projekt Emoundergrounds (EMOtional technologies for the cultural heritage valorization within cross-border UNDERGROUNDS)

Cilj projekta je promocija, valorizacija in boljše oživljanje kulturne dediščine oz. gradovi v Evropi. Namen je povečevanje konkurenčnosti in vključevanje v Jadransko-ionske turistične destinacije z uporabo naprednih informacij in komunikacijskih tehnologij. Občina je v okviru projekta izdelala virtualno prezentacijo gradu, ki se uporablja za promocijske namene v turizmu.

Urbact – projekt Playful Paradigm

Cilj projekta je prenos dobrih praks med bolj razvitimi EU občinami na manj razvite, financirane so bile slikarske šole, drsališče, tečaji drsanja, poslikava ulic, pločnikov, potujoči avtobusi po različnih naseljih v občini, aktivnosti v knjižnici za otroke, aktivnosti v domu starejših, organiziran je bil mednarodni medgeneracijski dan.

Interreg Europe – projekt ERUDITE (Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories)

Cilj projekta je nadgradnja preteklega partnerskega sodelovanja pri razvoju in izgradnji širokopasovne infrastrukture na ruralnih področjih, z namenom vključevanja čim večjega števila različnih deležnikov in prebivalcev v tokove sodobne informacijske družbe. Da bi v celoti izkoristili potencial, ki ga vzpostavljena omrežja omogočajo je potrebno načrtovati in implementirati nove in inovativne storitve, ki bodo ustregle javnim in poslovnim interesom lokalnih skupnosti ter na ta način upravičile predhodna vlaganja v infrastrukturo.
Projekt je preko procesov odprtih inovacij ter z upoštevanjem družbeno ekonomskih koristi in z vključevanjem najširšega kroga deležnikov, spodbujal potrebe lokalnih skupnosti in različne ideje vezane na nove digitalne storitve. Z neposredno udeležbo politik odločanja na nacionalni, regionalni ravni, kot tudi v lokalnih skupnostih, so predlogi novih digitalnih storitev vključeni v različna priporočila, konkretne akcijske načrte ter bodoče razvojne programe.

Interreg IVC – projekt SIVA (izboljševanje dostopnosti širokopasovnih storitev)

Cilj projekta je prispevati k izboljšanju dostopnosti IKT na področju jugovzhodne Evrope s pomočjo širokopasovnih storitev, ki služijo kot alternativa in dopolnilo klasičnim storitvam – takšnim, ki jih ni moč izvajati na daljavo. S tem je projekt pripomogel k zmanjšanju digitalne ločnice na omenjenem področju. Dostop do informacij, širokopasovna povezljivost in financiranje virtualne dostopnosti so ključni za razvoj, uveljavitev in uporabo IKT v gospodarstvu in družbi nasploh. Neenakomerno razvita telekomunikacijska infrastruktura in dostop do storitev med posameznimi državami in regijami občutno zavirata konkurenčnost in kohezijo v jugovzhodni Evropi. Tržni mehanizmi praviloma ne zadostujejo za izgradnjo telekomunikacijske infrastrukture na redko poseljenih in odročnih področjih. To dejstvo je široko priznano tako na evropskem kot nacionalnih nivojih odločanja. Države članice in regije na področju jugovzhodne Evrope so sprejele strategije za izboljšanje virtualne dostopnosti, kar pa zahteva nadaljnje delo predvsem v smislu definicije jasnih načrtov delovanja in ukrepov na področju implementacije. Vse to je predpogoj za doseganje ciljev iz naslova širokopasovne povezljivosti in dostopnosti storitev.

Interreg IVC – projekt TV WEB (zmanjševanje digitalne ločnice v jugovzhodni Evropi z uporabo omrežij digitalne prizemne televizije)

V okviru projekta TV-WEB je bila razvit in preizkušen celoten pilotski sistem za prenos multimedijskih vsebin in internetnih storitev preko prizemne radiodifuzne oddaje (DTT). Glavni namen projekta je izboljševanje dostopnosti in razpoložljivosti avdio-video in multimedijskih storitev, ki vključujejo uporabo interneta s strani končnih uporabnikov, za katere obstaja tveganje izključenosti iz informacijske družbe (starejši, invalidi, ekonomsko šibki, prebivalci odročnih področij z omejenim dostopom do internetnih storitev ter računalniško in internetno nepismeni).
Uporaba tehnologij in storitev IKT ima pomemben vpliv na trajnostni razvoj v družbi. Projekt se je osredotočal na pilotne implementacije in vključevanje različnih deležnikov, s čimer je zagotovljen širok vpliv na družbeni in gospodarski razvoj v jugovzhodni evropski regiji. Dolgoročno gledano projekt predstavlja zelo pomemben prispevek k reševanju težav povezanih z digitalno ločnico in e-vključenostjo ter s tem pripomore k razvoju “regije enakih možnosti”.

Interreg IVC – projekt ENGAGE (visoko-hitrostna širokopasovna povezava za podeželsko Evropo)

Cilj projekta je opredeliti najboljše prakse gradnje in uporabe širokopasovne infrastrukture v manj poseljenih območjih. Projekt je bil izbran kot eden od petih projektov za predstavitev na dogodku, ki je obeležil 25 let medregionalnega programa Interreg. V projektu je sodeloval tudi Direktorat za informacijsko družbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Šlo je za izjemni uspešen projekt, ki je dosegel konkretne rezultate in tako pomagal vsem partnerjem povezati več ljudi in podjetij na visoko-hitrostno širokopasovno omrežje v ruralnih in perifernih delih Evrope. Z oblikovanjem ENGAGE platforme je bila v projektu predstavljena vrsta predlogov nacionalnim, regionalnim upravam ter Evropski komisiji. S tem je projekt prispeval k sprejemanju boljših in bolj osredotočenih odločitev glede investicij v visoko-hitrostna širokopasovna omrežja v vključenih regijah.

Interreg EURO-MED – projekt GREENERS (GReening the lifE cyclE of mediterraNEan oRganic waSte)

Cilj je sprejemanje inovativnih praks, razvoj obstoječih rešitev in premagovanje ovir predhodnih evropskih projektov. Vse to z aromo zelene in digitalne inovativnosti, podjetništva in izkoriščanja posebnosti sredozemskega bazena. Projekt želi ustvariti povezovalni člen – mehanizem, med podjetji – povzročitelji (vir) organskih odpadkov na področju kmetijstva, živinoreje in prehrane (Ho.Re.Ca.) ter obstoječimi inovativnimi, globoko tehnološkimi podvigi – dobrimi praksami. Preko tehnologije Blockchain bomo ustvarili digitalno platformo transakcij (interaktivna platforma, digitalna knjižnica, prilagojeno izobraževalno gradivo itd.), ki bo delovala po tržnih pravilih (»povpraševanje« – »prodaja«), kjer bodo vsi zainteresirani deležniki med seboj povezani.

Interreg Danube – projekt Green-Tex (Enhancing Danube Green Textile and Garment Production and Consumption)

Projekt Green-Tex je namenjen krepitvi transnacionalnega sodelovanja in inovacij v Podonavju na področju trajnostnega tekstilnega in oblačilnega sektorja ter tako pomagati ključnim akterjem vrednostne verige postati bolj odporni in konkurenčni pri prehodu iz tradicionalnih do bolj regenerativnih zelenih tekstilnih praks, ki temeljijo na krožnem gospodarstvu. Green-Tex bo ustvaril nove trajnostne tekstilne rešitve v celotni vrednostni verigi in jih testiral v različnih okoljih. Nove preizkušene rešitve bodo temeljile na načelih krožnega gospodarstva in bodo vključene v platformo za učenje in inovacije Green-Tex. Projekt uporablja več-sektorski pristop z vključevanjem partnerjev in deležnikov iz tekstilnega sektorja, sektorja zbiranja in recikliranja odpadkov, oblikovanja izdelkov in drugih sektorjev.

Interreg Danube – projekt SReST (Socially Responsible Slow Food Tourism in the Danube Region)

Cilj projekta je spodbujati slow food turizem v Podonavju in zaščititi zaposljivost ranljivih skupin v gostiteljskih skupnostih s preizkušanjem inovativnega modela slow food turizma, ki omogoča pravično delitev in pravično porazdelitev ustvarjenih koristi, vključno z blaginjo podeželskih skupnosti.

Začnite zdaj - brezplačen posvet

S klikom na gumb boste preusmerjeni na obrazec za brezplačen posvet, kjer boste lahko podrobneje opisali vaše potrebe in vprašanja. Naša ekipa strokovnjakov bo nato z vami stopila v stik, da vam svetuje in pripravi ponudbo, prilagojeno vašim potrebam. Skupaj bomo dosegli uspeh vašega projekta!